بررسی روش های مختلف طب سوزنی طب سوزنی با توجه به خاستگاه آن که در کدام کشور باشد و همچنین با توجه به روش انجام آن، انواع مختلفی خواهد داشت. در ابتدا خاطر نشان کردیم که این روش سنتی یک روش درمانی
ادامه مطلب