فواید طب سوزنی چینی مکانیسم دقیق تحریک نقاط طب سوزنی چینی از نفوذ سوزن های نازک و جامد فلزی به پوست استفاده می کند که به صورت دستی یا با تحریک الکتریکی دستکاری می شوند. در یک جمله میتوان گفت که عمل
ادامه مطلب