بارها پیش می آید که جلو آینه می روید و احساس عدم زیبایی و اعتماد به نفس پایین می کنید، در حالی که ممکن است این احساس فقط به این دلیل باشد که به خودتان نمی رسید و زیبایی صورت خود را
ادامه مطلب