اقدامات اشتباه مراقبت از پوست در قسمت قبلی به برخی از اقدامات اشتباه مراقبت از پوست اشاره کردیم.در ادامه به برخی دیگر از این اشتباهات میپردازیم. مطالعه بیشتر:قسمت اول اشتباهات رایج مراقبت از پوست 1. دستکاری پوست این یک مشکل شناخته شده
ادامه مطلب