بوتاکس واژن عنوان “حجم دهی به لب های واژن” را نیز به خود اختصاص داده است. بوتاکس یا دیگر فیلرهای پوستی در ناحیه تناسلی جهت افزایش حجم لب های بزرگ واژن استفاده می شوند. گفته می شود که علاوه بر آن، این فرایند زیبایی
ادامه مطلب