راه اندازی وب سامانه نوبتدهی پزشکی کلینیک24 سامانه نوبتدهی کلینیک24 با قابلیت های متنوع و با آینده ای روشن در خدمت مراکز محترم می باشد. معرفی مراکز پزشکی شامل معرفی پزشکان ، مشاوران و روانشناسان و متخصصان مرکز معرفی خدمات مرکز معرفی
ادامه مطلب