اول از همه بگذارید خط اخم  را دقیقا به شما معرفی کنم، چرا که اغلب موضوع خط اخم با  چروک های پیشانی مخلوط می شود، وقتی شما تعچب می کنید و چشمانتان گرد می شود، روی پیشانی شما چین هایی می افتد
ادامه مطلب