عملکرد لیزر اندولیفت به زبان ساده دستگاه لیزر استفاده شده در لیزر اندولیفت با تولید، تقویت و متمرکز ساختن پرتوهای نوری که انرژی یکسانی دارند، باعث تغییرات در پوست می‌شود . لیزر با تخریب انتخابی و خاصیت فوتوترمیک (گرمایش نوری) اثر خود
ادامه مطلب