تفاوت تعداد شات لیزر در زنان و مردان تعداد شات لیزر در زنان و مردان ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد. در مورد تفاوت تعداد شات لیزر در زنان و مردان، تعداد شات لیزر برای کل بدن در آقایان حداقل ۲۵۰۰
ادامه مطلب