بررسی زاویه سازی صورت با روشهای غیر جراحی در حقیقت مرز باریکی بین افزایش زیبایی و افراط کردن در آن وجود دارد. درمان‌های غیر‌تهاجمی یک گزینه قابل اعتماد برای اطمینان از این هستند که ما از این محدوده تجاوز نمی‌کنیم. در این
ادامه مطلب