بررسی عوارض و خطرات تزریق فیلر مانند هر روش پزشکی ، استفاده از مواد پرکننده پوستی نیز خطراتی را به همراه دارد. درک محدودیت ها و خطرات احتمالی آنها مهم است. هر ماده پرکننده پوستی می تواند باعث عوارض جانبی موقتی ،
ادامه مطلب