عوامل موثر بر هیدرودرم عوامل موثر بر هیدرودرم عبارتند از: کیفیت مناسب دستگاه مهم‌ترین عامل در یونتوفرزیس مناسب خود دستگاه هیدرودرم است؛ یعنی کیفیت مناسب آن باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند جریان ثابت گالوانیک تولید کرده و پوست را ملتهب نکند. تنظیم
ادامه مطلب