کولیفتینگ روشی جدید، بی خطر و بدون درد است که ترکیبی از انفجار شدید CO2 در دمای پائین و فشار بالا و غلظت بالای ترکیبات فعال تجزیه شده در سطح اتم می باشد. راز کول لیفت صورت در گردش خون مویرگی است،
ادامه مطلب