موارد منع استفاده از درماپن عفونت های فعال پوستی از قبیل تب خال و همچنین سابقه کلوئید در اثر آسیب به پوست از موارد منع میکرونیدلینگ می باشد. مصرف داروهای ضد انعقاد مثل وارفارین می تواند موجب خونریزی شدید بعد از میکرونیدلینگ
ادامه مطلب

مزایا و مضرات استفاده از درماپن درماپن (میکرونیدلینگ) این درمان تأیید شده توسط FDA ، ایمن و حداقل تهاجمی است ، بنابراین عوارض جانبی آن بسیار جزئی و محدود است. طراحی آن امکان دسترسی به تمامی مناطق صورت مانند شکاف های اطراف
ادامه مطلب